Reservering:
Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. De reserveringsbevestiging en factuur wordt binnen 5 dagen toegezonden. Deze bevestiging is het bewijs van boeking.

Betaling:
De (eerste) betaling van 50% dient binnen 1 week na ontvangst van de door ons toegezonden reserveringsbevestiging te geschieden.
De resterende 50% moet 6 weken voor aankomst betaald zijn.
Ligt de aankomstdatum binnen 3 maand voor de reserveringsdatum dan moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens voldoen. Met het voldoen van een termijn bevestigt u de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn gegaan. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Annulering:
Annuleren kan alleen in bijzondere gevallen en na telefonisch overleg met  “Ruiterkolk Recreatie”.

Bij annulering tot 6 weken vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 6 weken vóór de dag van aankomst wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.

Aankomst- en vertrekdagen:
De aankomst- en vertrekdagen liggen in principe op vrijdag en maandag. Op dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 uur gebruik maken van de woning, de dag van vertrek dient u om 10:00 uur de woning te hebben verlaten.

Eindschoonmaak:
Huurder dient de woning “bezemschoon” op te leveren
(dus geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen, koelkast leeg maken, etc.).

Bewoning:
Het is niet toegestaan meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor deze is bedoeld, tenzij besproken tijdens de reservering.
Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als 1 persoon.
• De woningen zijn rookvrij, op het terras mag wel gerookt worden.
• Onderverhuur of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.


Huisdieren
Het meebrengen van huisdieren is toegestaan, mits bij reservering aangevraagd.
• Op het terrein dienen huisdieren aan de lijn gehouden te worden.
• Pitbullachtige honden worden niet toegelaten.
• Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd.
• De huisdieren mogen geen overlast bezorgen.

Aansprakelijkheid
• “Ruiterkolk Recreatie” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade of letsel van, of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf op haar terrein, of door het gebruik van de op haar terrein aanwezige faciliteiten.

• “Ruiterkolk Recreatie” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.

• Schade aangericht aan bezittingen anders dan van de huurder zelf, veroorzaakt door huurder, medebewoners en/of bezoekers zijn voor rekening van de huurder.

• De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf en alle medebewoners, als van eventuele bezoekers.

Bijzondere omstandigheden:
Wanneer wij door overmacht in welke vorm dan ook gedwongen zijn de huurovereenkomst op te schorten of te annuleren, dan kan dit geschieden zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht:
Op al deze voorwaarden en bepalingen en op bepalingen uit de huurovereenkomst als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.